KPDS ve YDS'de en çok kullanılan kelimeler ve anlamları 1

'Dil Sınavları' forumunda Rose tarafından 1 Mar 2008 tarihinde açılan konu

 1. Rose

  Rose Guest

  ÖNEMLİ*KPDS ve YDS 'de en çok kullanılan kelimeler ve anlamları  Abandon: terk etmek, vazgeçmek, bırakmak
  Abrogate: yürürlükten kaldırmak, (bir kanuna veya anlaşmaya) son vermek
  Abruptly: aniden; ani ve nezaketsiz biçimde
  Absolute tam, mutlak, kesin; tamamen
  Abstract: soyut
  Absurd: saçma, gülünç
  Abundant: bol, çok
  Accomplish: başarma, tamamlama
  Accord: uzlaşma
  Accordingly: buna göre
  Accountant: muhasebeci

  Accurate: kesin, doğru, yanlışsız
  Accused: sanık
  Accustomed: alışkın, alışılmış, her zamanki
  Achieve: başarma, elde etme
  Acknowledgement: onay, kabul etme, tasdik
  Acute: keskin (düşünce), şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık
  Adapt: uyum sağlamak
  Addicted: bağımlı, tiryaki
  Addiction: bağımlılık
  Additional: ilave, ek
  Adequate: yeterli, uygun, elverişli
  Adjust: ayarlamak, uydurmak, uymak
  Adjustable: ayarlanabilir, uyarlanabilir
  Administrate: yönetmek, idare etmek
  Admirable: takdire değer
  Advanced: ilerlemiş, ileri
  Affable Agreeable: rahat, dostça, anlaşılabilir
  Affair: olay, mesele, sorun
  Affectionate: müşfik, sevecen
  Affluent Wealthy: varlıklı
  Agreeable: razı, hoş, iyi
  Aid; yardım
  Aisle:sıralar arası, yol, geçenek
  Alliance: ittifak
  Ally: müttefik, dost
  Alter: Change
  Ambiguous: müphem, birden fazla anlama gelebilen
  Amend: düzeltme, değiştirme
  Ample: gerektiğinden çok, bol
  Annual: yıllık, yıldönümü
  Anticipate: tahmin etmek, ve ona göre davranmak
  Apparel Clothing: kılık kıyafet
  Apparent: açık, apaçık, belirli
  Appetite Desire for food: iştah, arzu
  Apply: başvurmak, müracaat etmek, uygulamak
  Appreciate: takdir etmek
  Apprehension Fear; korku, endişe; anlayış, kavrayış
  Approach: yaklaşım, tarz
  Approval: tasvip, onay; resmi izin
  Argue: tartışma, münakaşa, iddia etme
  Argument: tartışma; sav, iddia
  Article: makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça
  Artisan: zanaatçı, esnaf
  Ashamed: utanmak
  Assassinate: suikast yapmak
  Asset Advantage: kıymetli şey, beceri, erdem
  Asset: servet; değerli nitelik
  Astonished: hayret etmek, şaşkın olmak, şaşırmak
  At once: derhal; aynı anda
  Attack: saldırmak
  Attainment: Achievement, başarı, elde etmek, marifet
  Attempt: teşebbüs etmek, denemek
  Attract: cezbetmek, çekmek
  Available: elde edilebilir, müsait
  Avidity: gayret, heves, hırs
  Award: ödül, mükafat
  Background: geçmiş, tecrübe, arka plan
  Balance: denge, dengelemek
  Barely: zar zor, zorla
  Base: temel, esas; askeri üs
  Basis: temel, dayanak, öz
  Beneficial: faydalı
  Benefit: fayda, yarar
  Blame: suç, suçlamak
  Blink: Open and close, gözlerini kırpıştırmak
  Bloom: çiçek açmak
  Blossom: çiçek açmak, canlanmak, gelişmek
  Blunder: gaf, gaf yapmak
  Boost: artırmak, yükseltmek
  Boundary: sınır
  Bound to: zorunlu, kesin, mutlaka
  Border: sınır
  Break: off kırılıp ayrılmak, ilişiğini kesmek; birdenbire durmak
  Breakthrough: cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş
  Briefly: kısa (biçimde), kısaca (özet olarak)
  Bring down: indirim yapmak, düşürmek
  Briskly: Quickly, Energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik
  Bruise: berelemek, ezmek; bere, ezik
  Brutality: Cruelty vahşilik
  Budget: bütçe
  Bump: vurma, toslama; şiş, tümsek
  Burglar: (ev, dükkan) soyan hırsız
  Bury: gömmek, defnetmek; gizlemek, örtmek
  Call at: uğramak
  Call off: iptal etmek
  Call on: ziyaret etmek; talep etmek
  Call up: telefon atmak
  Candidate: aday, namzet
  Capable: yetenekli, ehliyetli
  Captivate: büyüleme, esir etme, cezbetmek
  Carry out: yerine getirmek, gerçekleştirmek
  Cautious: ihtiyatlı, tedbirli
  Cease: sona ermek, durmak
  Chance: şans, tesadüfen olmak
  Charge: ücret; itham; hamle; şarj
  Charity: sadaka; hayırseverlik, hayır kurumu
  Cheer: neşe, tezahürat
  Chemist: kimyager; eczacı
  Choice: seçmek
  Choir: koro
  Clammy: yapış yapış; soğuk nemli
  Clarify: açıklamak, açıklık getirmek
  Clear: temizlemek, aklamak, izin vermek
  Clerk: memur, tezgahtar, sekreter
  Cliff: uçurum, sarp kayalık
  Clog: tıkamak, tıkanmak; takunya
  Coast: kıyı
  Coincidence: tesadüf
  Collar: yaka; tasma
  Collide: çarpışma, çarpma
  Combine: birleşmek, birleştirmek
  Commerce: ticaret
  Compare: mukayese etmek
  Compensation: bedel, tazminat, telafi
  Compete: yarışmak; rekabet etmek
  Competent Capable: ehil, yetenekli, yetkili
  Competition: yarışma, rekabet, sınama
  Complaint: şikayet etmek
  Complete: tamamlamak; tamamen
  Composed: birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak
  Compromise: uzlaşmak
  Conceal: gizlemek, saklamak, örtmek
  Concession: taviz, ödün
  Concurrence Agreement: aynı olan, birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama
  Condense: yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme
  Confidence: güven, itimat
  Confidence: kendine güven
  Confidential: Secret gizli, sır
  Confirm: teyit etmek, pekiştirme, onaylama, sürekli, müzmin
  Confiscated: Seized müsadere etmek, haczetmek; istimlak etmek
  Conflict: çelişmek
  Congratulate: tebrik etmek
  Conscientious vicdanlı
  Consequence: netice ; önem
  Conserve: koruma muhafaza etme
  Consider: hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak
  Considerably: epeyce, oldukça
  Consist: of müteşekkil olmak, oluşmak
  Consistently: mütemadiyen, devamlı
  Constitute: teşkil etmek, tesis etmek; tayin etmek
  Constitution: anayasa
  Cont-----te: kirletmek; zehirlemek, bozmak
  Contented: halinden memnun, mutlu
  Cooperation: işbirliği
  Courteous: nazik, kibar, saygılı
  Coward: korkak
  Creative: yaratıcı
  Crime: suç, cürüm
  Criminal: suçla ilgili; suçlu; cezalı
  Crooked: eğri, çarpık, virajlı, hilekar
  Crop: mahsul
  Crowd: kalabalık
  Cruelty: zulüm, acımasızlık
  Dabble: su serpme; suyla uğraşmak
  Damage: zarar, zarar vermek
  Deadline: son teslim tarihi
  Dealer: satıcı, tacir Decade: on yıl
  Deception: aldatma, hile
  Deceptive: aldatıcı, yanıltıcı
  Decline: gerileme, zayıflama
  Dedicate: adamak; ithaf etmek
  Defeat: yenme, bozguna uğratmak
  Deficient: eksiz yetersiz, noksan
  Delicate: nazik, hassas, narin
  Delight: sevinç, zevk, haz,
  Denial: inkar, yok sayma
  Deny: inkar etme
  Depict: göstermek, dile getirmek
  Deplore: teessüf etmek, üzülmek
  Dept: borç
  Desperate: ümitsiz; gözü dünmüş
  Despondent: ümitsiz, meyus
  Determine: belirlemek, tespit etmek azimli, kararlı
  Detest: nefret etmek, tiksinmek
  Device: alet, aygıt
  Devote: ,,-e adamak
  Diluted: sulandırılmış, su katılmış
  Diminish: azaltmak, küçültmek, eksiltmek
  Discipline: disiplin
  Discourteous: nezaketsiz, kaba
  Discreet: saygılı, dikkatli ve nazik
  Discretion: basiret, sağduyu, tedbir, ihtiyat
  Discuss: tartışma, münazara etmek
  Disease: hastalık
  Disgraced: gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası
  Disgust: iğrenme, tiksinme, midesini bulandırma
  Dishonest: sahtekar
  Disintegrate: parçalamak, bölünmek
  Disposition: eğilim, mizaç, düzen, tertip
  Dispute: tartışma
  Dissolve: çözmek, dağıtmak, yok olmak
  Distinguish: Ayırmak, ayırt etmek, seçkin, ünlü, kendine yer edinmiş
  Distrust: güvenmemek
  Ditch: hendek, ark, kanal
  Divert: başka yöne çevirmek; saptırmak
  Divide: bölmek, ayırmak
  Divulge: ifşa etmek, açığa vurmak
  Doubt: şüphe, kuşku
  Drift: sürüklenmek
  Drowsy: Sleepy uykulu, uyku veren
  Duplicate: Copy kopyasını yapmak
  Dwindle: giderek azalmak
  Eagerness: şevk, istek, arzu
  Edge: kenar; avantaj
  Efficient: verimli, randımanlı
  Elevation: kaldırma, yükseltme; terfi
  Embark: (on) gemiye binmek; başlamak
  Embarrassment: utanma, mahcubiyet
  Emerge: meydana çıkmak
  Emit: yaymak, çıkarmak
  Employer: iş veren
  Encouraging: teşvik edici, cesaretlendirici
  Endearing: sevdiren
  Enhance: değerini, gücünü, güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek
  Enlarge: büyütmek, genişlemek
  Enlighten: aydınlatmak
  Enthusiastically: şevkle, hararetle
  Envy: kıskanma, gıpta etme
  Equivocal: Ambiguous iki anlama gelebilen
  Espionage: casusluk
  Essential: gerekli
  Examine: tetkik, muayene etmek, sorguya çekmek
  Excessive: aşırı, haddinden fazla
  Exchange: karşılıklı değişmek
  Excuse: mazeret
  Exempt: bağışık; muaf; hariç tutmak
  Exhausted: bitmiş, tükenmiş, yorgun
  Exhibition: sergi
  Existence: varlık
  Exotic: Unusual
  Expand: genişle(t)mek, büyümek
  Expedition: yolculuk; sefer
  Explicit: açık, sarih
  Explore: keşif, inceleme gezisi
  Explorer: kaşif seyyah
  Expose: ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak
  Exposure: ifşa; korunmasızlık; poz
  Extensive: büyük, derin, kapsamlı
  Extremely: oldukça fazla
   

Bu Sayfayı Paylaş