KPDS ve YDS'de en çok kullanılan kelimeler ve anlamları 2

'Dil Sınavları' forumunda Rose tarafından 1 Mar 2008 tarihinde açılan konu

 1. Rose

  Rose Guest

  Fabric: kumaş, doku
  Fact: gerçek, olgu
  Faint: Indistinct donuk, baygın
  Far: uzak; çok
  Fatigue: yorgun, bitkin; yormak
  Fearsome: dehşetli, korkunç
  Feasible: yapılabilir, mümkün
  Feeble: zayıf, kuvvetsiz
  Fever: ateş, hararet; humma
  Firing: Ateşleme; pişirme; işten atma
  Fiscal: mali
  Flawless: kusursuz, defosuz
  Flee from: kaçmak, firar etmek
  Flip: fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah
  Float: yüzmek, su üstünde kalmak, bir şeyi oluruna bırakmak
  Floor: zemin
  Fluctuate: inip çıkmak
  Flushed: kızarmak, utanmak
  Foggy: sisli
  Fool: aldatmak, şaka yapmak, kandırmak
  Foolishness: aptallık, budalalık
  Forecast: tahmin etmek
  Forestall: erken davranıp önlemek
  Fortunate: şanlı, talihli
  Frank: açık sözlü, içten, samimi
  Frightened: korkmuş
  Fume: pis kokulu gaz, yaymak
  Futile: boşuna, beyhude
  Gain: kazanmak, elde etmek
  Generation: kuşak
  Genuinely: hakikaten, gerçekten
  Giggle: kıkırdamak
  Gist: ana fikir
  Gleeful: neşe dolu
  Globe: küre
  Global: küresel
  Goods: mallar, eşya
  Govern: yönetmek, idare etmek
  Governmental: yönetimle ilgili
  Halt: mola, durma
  Hamper: hareketini güçleştirmek, engellemek Hand-held: elde tutlan
  Harmful: zararlı
  Harsh: sert, kaba, haşin
  Harvest: hasat, ürün
  Hasten: acele etmek, ettirmek
  Hazardous: tehlikeli, zararlı
  Heat: ısı, ısıtmak
  Heavely: büyük oranda, şiddetli olarak
  Hectic: heyecanlı, telaşlı
  Hence: bu nedenle, bundan dolayı
  Herd: sürü; ayak takımı
  Hesitate: tereddüt etmek, çekimsemek
  Hide: sakla-n-mak
  Highway: anayol
  Hijacking: hava korsanlığı
  Hike: uzun yürümek; fiyatını artırmak
  Homeless: evsiz
  Honest: samimi, dürüst
  Housing: barınacak yer
  Hug: kucaklamak, sarılmak
  Huge: kocaman, büyük
  Humorous: komik, güldürücü
  Hurl: fırlatmakIgnore: aldırmamak, bilmezden gelmek
  Impartial: yansız
  Imprecise: kesin olmayan, dikkatsiz, özensiz
  Impression: izlenim, etki
  Impromptu: hazırlıksız, doğaçlama
  Improve: ilerletme, geliştirme
  In charged: sorumlu, görevli
  Inadvertent: kasıtsız, elde olmayan
  Incidence: oluş sıklığı, meydana gelme oranı
  Incline: eğilme, aşağı eğilme
  Include: kapsamak, içine almak
  Inconsiderate: başkalarını düşünmez, düşüncesiz
  Incredible: inanılmaz
  Incurable: tedavi edilmez, çaresiz
  Indecisive: kararsız, kesin olmayan
  Indication: anlatma, belirti, gösterge
  Indifferent: kayıtsız, umarsız
  Indispensable: vazgeçilmez, zorunlu
  Indistinct: belirsiz, bulanık
  Induce: kandırmak, ikna etmek
  Industrious: çalışkan, gayretli
  Inflammable: kolay tutuşan, parlayıcı
  Influence: etki
  Initial: ilk, başlangıç
  Insignificant: değersiz, önemsiz, belirsiz,
  Insist ısrar etmek
  Insolent Rude küstah, terbiyesiz
  Inspire telkin etmek, ilham etmek
  Instructive: öğretici, eğitici
  Insult: hakaret etme, hor görme
  Intensity: güçlülük, yoğunluk
  Intention: niyet
  Interfere müdahale etme, çatışma, engelleme
  Interfere with yoluna çıkmak, engellemek, karışmak
  Intermittent kesik kesik, aralıklı
  Intrepid Yılmaz, korkusuz, cesur
  Intricate Complicated karışık, girift
  Investigator dedektif, araştırıcı
  Investment yatırım, sağlanan gelir
  Irrelevant konu dışı, ilgisiz
  Irresponsible sorumsuz
  Issue konu; yayım-baskı
  Item adet, tane; madde; konu-fıkra
  Jam sıkıştırmak, kilitlemek, izdiham
  Landscape manzara
  Lane dar yol; şerit
  Law hukuk, kanun
  Leading önde olan, kılavuzluk eden
  Leak sızıntı, çatlak
  Lecture ders, konferans
  Liability sorumluluk, yükümlülük
  Limp topallamak, aksamak
  Lingered kolay kolay ayrılmak;
  Litter çöp
  Locate bulunma, bir yerde yerleşmiş olma
  Lofty High yüce, yüksek, azametli
  Lonely yalnız, kimsesiz, tenha
  Look up to Respect hayran olmak, örnek almak
  Luck şans, talih, uğur
  Majority çoğunluk
  Management idare, yönetim
  Manufacture imal etmek
  Means yol, yöntem, araç
  Meddle Interfere karışmak, burnunu sokmak
  Medicine tıp, ilaç
  Meditative Thoughtful derin derin düşünen
  Melt: eri-t-mek, yumuşa-t-mak
  Memorize: ezberlemek
  Mend: Repair tamir etmek
  Merge: birleşmek, içine katmak
  Messy: dağınık, düzensiz
  Mild: ılımlı, hafif, ılıman
  Misty: sisli, bulanık
  Misuse: suiistimal; yanlış kullanım
  Moderate:ılımlı
  Moist: nemli, ıslak
  Mold: şekil vermek, kalıp
  Monster: canavar
  Mud: çamur; iftira
  Mud: çamur; iftira
  Neglect: ihmal etmek
  Negligible: ihmal edilebilir
  Nod: onaylamak, başını sallamak
  Notify: bildirmek, haber vermek
  Notorious: adı çıkmış, kötü şöhretli
  Novelist: romancı
  Object: itiraz etmek
  Objection: itiraz; sakınca
  Obligation: mecburiyet, zorunluluk
  Obscured: saklı, anlaşılması güç,
  Obsess: aklına takılmak, fikri sabit yapmak
  Obstinate: inatçı
  Obtain: sağlamak, elde etmek
  Obvious: açık, anlaşılır, ortada
  Occasion: fırsat, vesile, önemli gün, özel olay
  Occasional: arasıra olan, düzensiz
  Occupation: işgal
  Occupy: işgal etmek
  Occur: olmak, meydana gelmek
  Odorless: kokusuz
  On strike: grevde
  Open-minded: Açık fikirli
  Opinion: fikir
  Orchid: orkide
  Outline: ana hat, taslak
  Output: ürün, verim, çıktı
  Outrageous: nefret uyandırıcı, öfkelendirici
  Overactive: çok aktif, hareketli
  Overburdened: sıkıntılı
  Overdue: vadesi geçmiş, gecikmiş
  Overemphatic: fazla vurgulu, çok fazla çarpıcı
  Overseas: deniz aşırı
  Oversimplify aşırı basitleştirme
  Overturn: devirmek, tepe üstü getirmek
  Owing to: sayesinde; yüzünden dolayı
  Pace: adım, hız
  Pain: acı, sızı, ağrı
  Pale: solgun
  Participate: iştirak etmek
  Partner: ortak
  Passageway: pasaj, geçit
  Pay attention to: dikkatini vermek
  Peculiarity: özellik; ,,,-e özgü olma; tuhaflık
  Percent: yüzde
  Personality: şahsiyet
  Pessimistic: kötümser
  Phony: sahte, düzmece
  Pick up: toplama, devşirme
  Plentiful: bol; bereketli
  Plunge: dalma, fırlama
  Poetic: şiirsel
  Point of view: bakış açısı
  Policy: politika; davranış biçimi; poliçe
  Polish: cilalamak, boyamak
  Poll: oylama, anket
  Pollute: kirletmek
  Postpone: ertelemek
  Praised: övmek
  Precaution: tedbir, önlem
  Precisely: tam olarak; kesinlikle
  Prediction: tahmin
  Premium: sigorta primi; ödül, prim
  Presume: varsaymak
  Pretense: rolüne girme, bahane
  Pretext: bahane
  Prevent: engellemek, korumak
  Preview: ilk gösterim
  Previous önceki, sabık
  Pride gurur, iftihar
  Prior to öncelikli, daha önemli
  Private özel; şahsa ait
  Prodigious Huge, şaşılacak, müthiş, kocaman
  Profilic çok eser veren
  Profound: tam, eksiksiz, derin; bilgili; etkileyici
  Promote terfi ettirmek
  Promotion terfi
  Propose önerme, niyet etme, evlilik teklifi
  Prospects başarı şansı
  Prove kanıtlamak; çıkmak
  Punctual dakik
  Punctuality Being on time
  Purify temizlemek, arındırmak, saflaştırmak
  Pursue peşine düşmek, izini sürmek
  Put off elbisesini çıkartmak
   

Bu Sayfayı Paylaş