okul_öncesi_yönetmeliği

'Okul Öncesi Mevzuat Bankası' forumunda ssbsd tarafından 12 Ara 2007 tarihinde açılan konu

 1. ssbsd

  ssbsd New Member

  *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/200425486
  Millî Eğitim Bakanlığından:
  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1Bu
  Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul
  öncesi eğitim kurumlarının kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları
  düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2Bu
  Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi
  eğitim kurumlarının kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili esasları kapsar.
  Dayanak
  Madde 3Bu
  Yönetmelik; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim
  ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,
  625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun
  Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4Bu
  Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
  c) Millî Eğitim Müdürlüğü: Okulun bağlı bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü,
  d) Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Okul öncesi çağı çocuklarına eğitim veren resmî ve özel
  okul öncesi eğitim kurumunu,
  e) Okul: Anaokulu ile bünyesinde uygulama sınıfı ve ana sınıfı bulunan her derece ve
  türdeki okulu,
  f) Anaokulu: 3672
  ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okulu,
  g) Ana sınıfı: 6072
  ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde
  açılan sınıfı,
  “h) (Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) Uygulama Sınıfı: 3672
  aylık çocukların eğitimi
  amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan eğitimöğretim
  kurumları bünyesinde açılan sınıfı,”
  ı) Eğitim Yılı: Eğitimin başladığı tarihten, sonraki eğitim yılının başladığı tarihe kadar
  geçen süreyi,
  “ j) (Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) Tam Gün Eğitim: Anaokulları ile uygulama
  sınıflarında aynı çocuk grubuna yönelik olarak günün sabah ve öğleden sonraki bölümlerini
  kapsayacak ve öğretmenlerin günlük çalışma saati süresini aşmayacak biçimde okul
  müdürlüğünce düzenlenen zaman çizelgesine göre yapılan eğitimi,
  k) (Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) Yarım Gün Eğitim: Okul öncesi eğitim
  kurumlarında günde 6 çalışma saati süresini aşmayacak şekilde sabah veya öğleden sonra
  yapılan eğitimi,”
  l) İkili Eğitim : Okul öncesi eğitim kurumlarında, her grupta bir öğretmen olmak ve
  günde 6 çalışma saati süresini aşmamak kaydıyla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi,
  “m) (Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) Çalışma Saati Süresi: Okul öncesi eğitim
  kurumlarında görevli öğretmenlerin günlük çalışma saatleri ile aylık ve ek ders ücretlerinin
  hesaplanmasına esas olan 50 dakikalık süreyi,”
  n) Müdür: Anaokulu müdürü ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğuokulun müdürünü,
  o) Müdür Yardımcısı: Anaokulu müdür yardımcısı ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının
  bağlı bulunduğu okulun müdür yardımcısını,
  p) Bölüm Şefi: Uygulama sınıfı yöneticisini,
  r) Öğretmen: Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmeni,
  s) Usta Öğretici: Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi
  ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
  olarak görevlendirilen kişiyi,
  ş) Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve
  öğretmenlerden meydana gelen kurulu,
  t) Zümre Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında aynı yaş grubu
  çocukların eğitiminden sorumlu öğretmenlerden oluşan kurulu,
  u) Veli : Çocuğun ana veya babasını, vasisini ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş, Amaçlar, ilkeler ve Çalışma Kuralları
  Kuruluş
  Madde 5(
  Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) Mecburî ilköğretim çağına girmemiş
  çocukların eğitimini kapsayan ve isteğe bağlı olan okul öncesi eğitim kurumları, Türk Millî
  Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; ilgili Yönetmelikler doğrultusunda il
  millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile Valilikçe açılır ve aynı usulle kapatılır.”
  Okul Öncesi Eğitimin Amaçları
  Madde 6Okul
  öncesi eğitiminin amaçları, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve
  temel ilkelerine uygun olarak;
  a) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve
  manevî değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş
  düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler
  olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,
  b) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını
  sağlamak,
  c) Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
  d) Çocuklara sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve
  paylaşma gibi davranışları kazandırmak,
  e) Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve
  duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak,
  f) Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.
  Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri
  Madde 7Okul
  öncesi eğitiminde:
  a) Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü
  gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır.
  b) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme
  hızları, ilgileri,gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânları dikkate alınır.
  c) Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar
  kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları da sağlanır.
  d) Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk,
  yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur.
  e) Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür. Çocuklara eşit davranılır ve bireysel
  özellikler gözönünde bulundurulur. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı
  uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez.
  f) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı
  tespit edilir. Plânlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır.
  g) Çocukların kendilerini ifade ederken; Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına
  öncelikle önem verilir.
  h) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişmeortamı hazırlanması için çaba gösterilir.
  ı) Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır.
  j) Eğitim programı hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate
  alınır, ailenin eğitime etkin katılımı sağlanır.
  k) Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.
  “Temel Çalışma Kuralları
  Madde 8(
  Değişik: 09/06/200726547
  s.R.G) “Okul öncesi eğitim kurumlarında
  eğitim yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iş gününün
  haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda, eğitim yılı bitim tarihi, bir önceki
  haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Kurumların eğitimöğretim
  yılı içinde
  eğitime açılması ve zorunlu olarak eğitime ara verilmesi durumlarında bu süre aranmaz.”
  (Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G)
  “Bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 20 den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı
  fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı
  dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf
  kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılabilir.”
  “Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için düzenlenen eğitim etkinliklerinin
  aralıksız olması esastır. Bir çalışma saati süresi 50 dakikadır. Tam gün eğitim yapılan
  bağımsız anaokulu ve uygulama sınıflarında öğle yemeği için 60 dakika ara verilir.”
  Tam gün eğitim yapılan okullarda haftanın salı, çarşamba ve perşembe günlerinde günlük
  çalışma saati süresi sona eren öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları hâlinde, velilerin
  çocukları teslim almaları sağlanır.
  Velileri tarafından teslim alınmayan çocuklara bu saatlerde okul müdürlüğünce yapılacak
  plânlamaya uygun olarak; anaokulu müdürü/ bölüm şefi, varsa anaokulu müdür yardımcısı,
  nöbetçi öğretmenler tarafından nezaret edilir ve velilerine teslim edilir. Zorunlu hâllerde, okulda
  görevli sözleşmeli personelin yukarıda belirtilen sorumlulara yardımcı olmaları sağlanabilir.
  Bu kurumlarda binanın fizikî durumu, kapasitesi, personel sayısı, çevre şartları, velilerin
  istekleri ve çocuk sayısı göz önünde bulundurularak;
  a) Anaokulları ve uygulama sınıflarında tam gün eğitim ile ikili eğitimden biri veya her
  iki eğitim şekline bir günlük eğitim süreci içinde yer verilebilir.
  (Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G)
  “b) Ana sınıflarında ikili eğitim yapılması esastır. Ancak, normal öğretim yapılan
  ve ikinci grup oluşturacak sayıda çocuk bulunmayan okullarda okulun öğretim şekline
  uygun olarak da eğitim yapılabilir.”
  c) Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalışma saatleri, Millî Eğitim
  Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Okul
  Öncesi Eğitim Programına uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 42
  çalışma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati
  süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenlenir.
  d) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan annebabanın
  taleplerinikarşılamak için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayıda her yaş grubundan başvurunun
  olması hâlinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için
  önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program çerçevesinde
  iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir.Yaz aylarında yapılan eğitimde, okul
  öncesi eğitimden yararlanamayan 6072
  aylık çocuklara öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmış
  olmaları bu çocuklara yeni eğitim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamaz. Yaz eğitimi
  döneminde yapılan eğitim çalışmalarının sonuçları, değerlendirilerek rapor hâlinde valiliklerce
  Bakanlığa bildirilir.”
  İKİNCİ KISIM
  KayıtKabul
  ve DevamDevamsızlık
  Kayıt Zamanı
  Madde 9Okul
  öncesi eğitim kurumlarında kayıt işlemleri, yıllık çalışma takviminde
  belirtilen sürelerde yapılır. Ancak fiziksel kapasitenin uygun olması durumunda, eğitim yılıiçinde de çocukların kayıtları yapılabilir.
  Okula Kayıt
  Madde 10Kayıtkabul
  aşağıdaki esaslara göre yapılır:
  a) Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonuna kadar 36
  ayını dolduran ve aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir.
  “b) (Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) Ana sınıflarına, aralık ayı sonuna kadar 60 ayını
  dolduran çocuklar ile aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle
  kaydedilir. Bu yaş grubu çocukların sayısı yeterli olmadığı takdirde, 4860
  ay çocukların da ana
  sınıflarına kayıtları yapılabilir.”
  (Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G)
  “c) Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme
  Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri
  uygun görülen 3672
  aylık çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok
  yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan
  sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde kaydedilirler.”
  “d) “Çocukların, ailelerinin ikamet ettikleri yere en yakın okul öncesi eğitim
  kurumuna kaydedilmeleri esastır. Ancak, belgelendirilmek kaydıyla çalışan annebabalar
  çocuklarını, boş kontenjan olması ve Çocuk Yerleştirme Komisyonunca uygun bulunması
  durumunda iş yerine en yakın okul öncesi eğitim kurumuna da kayıt yaptırabilirler”
  Çocukların yerleştirilecekleri okulları/sınıfları belirlemek üzere il/ilçe merkezlerinde mayıs ayı
  içinde; “Çocuk Yerleştirme Komisyonu” kurulur. Komisyon, millî eğitim müdürünün
  görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesinde
  bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının özelliklerine göre seçilen en çok dört okul müdüründen
  oluşur. Komisyon üyeleri, il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından belirlenir. Komisyon, çocukların
  ikâmet ettikleri yerleri ve kurumların kapasitelerini dikkate alarak, dengeli bir şekilde okul
  öncesi eğitim kurumlarına kaydedilmeleri için gerekli plânlamayı yapar. İl/ilçe millî eğitimmüdürleri, yapılan plânlamayı okul öncesi eğitim kurumları ile muhtarlıklara yazılı olarak
  bildirir. Okul müdürleri plânlamaya ilişkin komisyon kararını, okulda velilerin görebilecekleri
  bir yere asar ve uygulanmasını sağlar. Kontenjanı dolmayan kurumlara bölge dışından da çocuk
  kaydı yapılır.”
  Seçici Komisyon ve Görevleri
  Madde 11Kayıtların
  başlamasından 15 gün önce okul müdürünün teklifi ve il/ilçe millî
  eğitim müdürlüğünün onayı ile okul müdürü başkanlığında varsa müdür yardımcısı/bölüm şefi
  ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında seçilen iki öğretmenden seçici komisyon
  oluşturulur.
  Seçici komisyon:
  a) Kurumun fiziksel koşullarını, kapasitesini ve önceki yıldan devam eden çocukları da
  dikkate alarak okula alınacakların sayısını tespit eder.
  b) Kız ve erkek çocukların sayı itibarıyla gruplara dengeli olarak dağılımını sağlar.
  Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce
  yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen ve
  devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum
  veliye yazılı olarak bildirilir.
  Hastalık Sonrası Okula Devam
  Madde 15Bulaşıcı
  bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca
  olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak tabip raporu ile kuruma devam edebilirler.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Görevlendirilecek Personel
  Madde 16Okul
  öncesi eğitim kurumlarında,10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmî
  Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve
  Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek
  yönetici ve öğretmenlerin dışında gereksinim ve kadro imkânları çerçevesinde;
  a) Anaokullarında; usta öğretici, memur, tabip, psikolog, aşçı, kaloriferci, şoför,
  teknisyen, hizmetli ve bekçi,
  b) Ana sınıflarında; usta öğretici ve hizmetli,
  c) Uygulama sınıflarında; usta öğretici, aşçı ve hizmetli
  görevlendirilir.
  Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Madde 17Okul
  öncesi eğitim kurumu, demokratik eğitimöğretim
  ortamında diğer
  çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,
  program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve
  denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi,
  değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.
  Müdür:
  a) Okulda bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak eğitim yılı başlamadan önce
  plânlar ve düzenler.
  b) Eğitim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu
  konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, eğitimle ilgili gelişmeleri izler
  ve sonuçlarını değerlendirir.
  c) Yıllık ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer
  çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, plânlarını imzalar ve çalışmalarını denetler.
  d) Kurumun temizlik ve düzeni ile öğretmen ve diğer personelin sağlık, temizlik ve
  beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izler. Aylık yemek listesinin çocukların gelişim özellikleri,
  ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanmasında müdür yardımcısı ve öğretmenlerle iş
  birliği yapar.
  e) Okul bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afete karşı korunması,
  binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven,
  radyatör, soba, korniş, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı
  okulun iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır.
  f) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alır.
  g) Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve
  düzeni için gerekli önlemleri alır.
  h) Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar.
  ı) Okulun yıllık bütçesini hazırlar, ödeneklerin zamanında ve yöntemine uygun
  kullanılmasına ilişkin işlemleri izler, bütçenin ilgili makamlara gönderilmesini sağlar.
  j) Eğitim istatistiklerinin, ödenek istem çizelgelerinin ve resmî yazıların hatasız ve
  eksiksiz hazırlanmasını ve ilgili makamlara zamanında gönderilmesini sağlar.
  k) Okulla ilgili olağanüstü durumları ilgili makama bildirir.
  l) Eğitimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirleri personeline
  zamanında duyurur.
  m) Göreve başlama veya görevden ayrılma durumunda, okulun demirbaş eşyasını
  Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devirteslim
  eder.
  n) Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla toplantı, panel,
  sempozyum ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapar.
  o) Çocuklara verilen günlük yemek örneklerinin uygun ortamda 24 saat saklanmasını
  sağlar.
  p) Personelin disiplin ve sicili ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür.
  r) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında ita amirliği görevini yerine getirir.
  s) Görev tanımlarında belirtilen diğer görevleri yapar.
  “ş) (Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G) Okulda öğle yemeği saatlerinde çocukların
  düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını
  teslim almalarına kadar geçen sürede okulaile
  birliği ile de işbirliği yaparak çocukların
  gözetimleri ile ilgili tedbirleri alır.”
  Müdür Yardımcısı
  Madde 18Müdür
  yardımcısı, okulun işleyişinden ve işlerin düzenli olarak
  yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.
  Müdür Yardımcısı:
  a) Okulun yönetim, eğitim ve büro işleriyle ilgili olarak müdür tarafından verilen
  görevleri yapar.
  b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayıtlarını izler.
  c) Aylık yemek listesini hazırlar veya hazırlatır.
  d) Yemekhane ve okulun genel temizlik işlerini organize eder.
  e) Okula gelen erzakın muayenesini ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasını sağlar.
  f) Gerektiğinde okul müdürüne vekâlet eder.
  g) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında tahakkuk memurluğu görevini yürütür.
  h) Okul müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapar.
  “ı) (Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G) Okulda öğle yemeği saatlerinde çocukların
  düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını
  teslim almalarına kadar geçen sürede çocukların gözetimleri ile ilgili olarak okul müdürü
  tarafından alınan tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olur.”
  Bölüm Şefi
  Madde 19Meslekî
  ve teknik eğitim kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında
  görevli bölüm şefi, uygulama sınıfının amaçlarına uygun olarak işleyişinden okul müdürüne
  karşı sorumludur.
  Bölüm Şefi:
  a) Bölümün işleyişini koordine eder, yıllık ve günlük plânların eğitim programına göre
  hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder.
  b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayıtlarını izler.
  c) Personelin sağlık, temizlik, beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izler ve denetler.
  d) Çocukların sağlık kontrollerinin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
  e) Beslenmenin dengeli olabilmesi için yemek listesinin hazırlanmasında ev yönetimi ve
  beslenme öğretmenleriyle iş birliği yapar.
  f) Okula gelen erzakın muayenesinde ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasında hazır
  bulunur.
  g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.
  Öğretmen
  Madde 20Öğretmen;
  kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerle programlarda
  belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
  Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders
  Saatlerine İlişkin Esaslar gereğince kendisine verilen ders ve ek ders görevini yapmak
  zorundadır.
  Öğretmen;
  a) Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük plânları hazırlar ve uygular,
  Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defterini imzalar.
  b) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar. Araçgereç
  ve eğitim
  materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlar.
  “c) (Değişik: 20/02/200626086
  s.R.GDeğişik:
  27/10/200726683
  s.R.G) Çocukların
  Kişisel Bilgi Formları ile Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan Kazanım Değerlendirme
  Formunu doldurur, gelişim ve sağlık kayıtlarını tutar, yıl sonu gelişim raporları ile öğrenci
  dosyalarını hazırlar.”
  d) Aile eğitimiyle ilgili çalışmaların plânlanmasına katılır ve uygular.
  e) Okulda kutlanacak özel günleri plânlar ve uygular.
  f) Okulun genel eğitim etkinliklerine katılır.
  g) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlemler alır.
  h) Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.
  ı) Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisini okur ve imzalar.
  j) Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarına katılır.
  k) İhtiyaç ve görevlendirme hâlinde tahakkuk memurluğu görevini yerine getirir.
  l) Yönetimin vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapar.
  “m) (Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G) Programda eğitim etkinliği olarak yer alan
  kahvaltı ve öğle yemeğine katılır, çocukların düzenli olarak yemek yeme alışkanlığı
  kazanmalarını sağlar.”
  12
  Nöbetçi Öğretmen
  Madde 21Nöbet,
  okullarda öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak eğitimi
  aksatmayacak şekilde, okul müdürü tarafından hazırlanan çizelgeye göre tutulur.
  Bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlere nöbet görevi
  verilmez. Ancak gereksinim duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.
  (Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G) “Ayrıca hamile öğretmenlere doğuma üç ay kala
  ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez. Ancak, istemeleri hâlinde
  nöbet görevi verilebilir.”
  Nöbet görevlerini,
  Bağımsız anaokullarında görevli öğretmenler, okulun şartları ve öğretmen sayısı ile
  okulda uygulanan eğitim şekline göre okul müdürü tarafından hazırlanan nöbet çizelgesi
  doğrultusunda yerine getirirler.
  Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, kendi devrelerinde tutacakları nöbet görevleri
  süresince, hiçbir şekilde bölümlerinin dışında ve okulda boş geçen derslerin doldurulmasında
  görevlendirilemez.
  Nöbetçi öğretmen:
  a) Okulda günlük eğitimin başlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalışmasüresinin bitiminden yarım saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini bitirir.
  “b) (Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak
  yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı olur. Okulda çocuklara verilen kahvaltı ve öğle
  yemeği esnasında çocuklarla birlikte bulunur, grubundaki çocukların düzenli bir şekilde yemek
  yemelerini sağlar.”
  c) Okulun ısıtma, elektrik ve sıhhî sistemlerinin çalışmasını, temizliğinin yapılmasını, her
  türlü yangın tehlikesine karşı önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.
  d) Olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri alır ve durumu ilgililere bildirir. Okul nöbet
  defterine önemli olayları, aldığı önlemleri yazar ve imzalar.
  e) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve okula gelen erzakın muayenesinde hazır
  bulunur.
  Öğretmenler Kurulu
  Madde 22Öğretmenler
  kurulu okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcısı ve
  okulda görevli öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna
  müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder. Okulda görevli usta öğreticiler
  kurul toplantılarına dinleyici olarak katılırlar.
  Öğretmenler kurulu; eğitim yılı başında, ikinci yarıyıl başında, eğitim yılı sonunda ve
  okul yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanır.Kurulun toplantı gündemi, müdür tarafından bir hafta önceden duyurulur. Olağanüstü
  yapılan kurul toplantılarında bu süre aranmaz.
  Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar, tutanakla tespit edilir ve toplantıya
  katılanlar tarafından imzalanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayanlar, tutanakta belirtilir
  ve bilgi edinmeleri için kendilerine okutturularak imzalatılır.
  Kurul toplantılarının, eğitim saatleri dışında yapılması esastır.
  Öğretmenler kurulunda:
  a) İlk toplantıda, önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni eğitim yılı çalışma esasları
  belirlenir ve iş bölümü yapılır.
  b) Eğitim programları ile önceki yılın eğitim plânları incelenerek ortak bir anlayış
  oluşturulur.
  c) Meslekî yayınlar, eğitim alanındaki değişim ve yeni gelişmeler değerlendirilir.
  d) Yıl içinde kutlanması gereken özel gün ve bayramlar tespit edilir. Yıllık ve günlük
  plânlar ile gezi, gözlem plânları arasında birlik sağlanır.
  e) Çocukların yaş gruplarına göre kişilik gelişimi, sağlık, beslenme, sosyal ilişkiler,
  ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür.
  f) Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, bağlı bulundukları okulun kurul
  toplantılarına katılır ve okul öncesi eğitimi ile ilgili konuların değerlendirilmesini sağlar.
  g) Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasında ve kullanılan eğitim materyallerinin
  geliştirilmesinde amaçaraç
  ilişkisi göz önünde tutulur.
  h) Aile eğitimi çalışmalarının plânlanmasında iş birliği sağlanır.
  ı) Eğitim yılı içinde yapılan toplantılarla ilgili çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir.
  Eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.
  Zümre Öğretmenler Kurulu
  Madde 23Zümre
  öğretmenler kurulu toplantısı anaokulu, uygulama sınıfı ve ana
  sınıflarında okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak; öğretmenlerin okul öncesi
  eğitimin geliştirilmesi çalışmalarında ortak bir anlayış oluşturmaları, grupları ile ilgili eğitim
  etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözüm yollarının araştırılması ve meslekî
  gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmaları için eğitim yılı başında, ortasında, sonunda ve
  ihtiyaç duyuldukça yapılır.
  Meslekle İlgili Çalışmalar
  Madde 24Okul
  öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, meslekle
  ilgili çalışmalarını eğitimin bitiminden 1 temmuza, eylül ayının ilk iş gününden eğitimin
  başlangıcına kadar olan sürede yaparlar.Meslekî çalışmalarda; eğitim faaliyetleri, mevzuatta yapılan değişiklikler, eğitim metot
  ve teknikleri ile ilgili yenilikler ve gelişmeler, rehberlik, araştırma, planlama, aile eğitimi
  konularına öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu kararları doğrultusunda yer verilir.
  Meslekî çalışma programı okul yönetimi tarafından hazırlanır, il/ilçe millî eğitim
  müdürlüğünce onaylanır ve uygulanır.
  (Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) “Öğretmenler, eğitim yılının sonundan 1 Temmuza
  kadar yapacakları meslekle ilgili çalışmalarını, görev yerleri dışında bulunan görev yaptıkları
  okul türündeki bir okulda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını görev yerleri dışında tamamlayan
  öğretmenler, çalışmayı yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları bu çalışmalara
  katıldıklarını gösteren yazı ile hazırladıkları raporları 1 Eylül tarihinde görevli oldukları okul
  müdürlüklerine teslim ederler. Bu raporlar yönetici ve öğretmenlerle birlikte incelenir.”
  Usta Öğretici
  Madde 25Usta
  öğreticiler, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek
  Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte belirtilen
  esaslara göre Bakanlıkça tahsis edilen kontenjan çerçevesinde il millî eğitim müdürlüğünce
  seçilir, görevlendirilir ve malî yükümlülükleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce yürütülür.
  Usta öğreticiler, eğitim hizmetlerinde öğretmen görev ve sorumluluğu içinde okul
  müdürünün düzenleyeceği esaslar doğrultusunda görev yapar.
  Memur
  Madde 26Anaokullarında,
  yönetim ve hesap işleri için en az bir memur görevlendirilir.
  Memur;
  a) Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendisine verilen yazışmaları yürütür.
  b) Gelen Giden
  yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar. Yazışmaların asıl veya
  örneklerini dosyalayarak saklar ve gerekenlere cevap hazırlar.
  c) Kendisine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların gizlilik içinde
  saklanmasından sorumludur.
  d) Okulda görevli personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri işler.
  e) Okulun arşiv işlerini düzenler.
  f) Kurum personeline ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi ve
  benzeri özlük haklarının zamanında ödenmesini sağlar, bunlarla ilgili belgeleri dosyalayarak
  saklar.
  g) Okulla ilgili malî işleri izler, gerekli iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge,
  defter ve dosyaları düzenleyerek saklar.
  h) Büro işleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilen diğer görevleri yapar.ı) Uygulama sınıfı ve ana sınıfında, yukarıda sayılan görevleri bağlı bulunduğu okulun
  memuru yerine getirir.
  Tabip
  Madde 27Okul
  öncesi eğitim kurumlarında çocuk sağlığı konusunda uzman bir tabibin
  bulunması esastır.
  Okul tabibinin bulunmaması durumunda sağlık hizmetleri konusunda hükümet tabipliği,
  sağlık ocakları varsa sağlık eğitim merkezleri, ana çocuk sağlığı merkezleri ve benzeri
  kuruluşlardan yararlanılır.
  Tabip;
  a) Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapar ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
  b) Kurum personelinin periyodik sağlık kontrollerini yapar.
  c) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri alır.
  d) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşıldığında, yayılmayı engelleyici önlemleri alır
  ve ilgili kuruluşların bilgilendirilmesini sağlar.
  e) Kurumda bulunan tüm personele zaman zaman sağlıkla ilgili bilgiler verir.
  f) Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği yaparak aile eğitimine katılır ve sağlık konusunda
  velileri aydınlatır.
  g) Kurum içinde ve dışında olabilecek kaza ve yaralanmalar konusunda çocukları ve
  kurum personelini aydınlatır, ilk yardımın temel kurallarının benimsenmesini ve doğru
  uygulanmasını sağlar.
  Psikolog
  Madde 28Çocukların
  psikolojik açıdan sağlıklı gelişimleri ve ortaya çıkabilecek
  sorunlarının çözümlenmesi amacıyla okul öncesi eğitim kurumlarında bir psikologun bulunması
  esastır.
  Okul psikologunun bulunmaması durumunda, çocukların psikolojik sağlık hizmetleri
  konusunda il/ilçe imkânlarından yararlanılır.
  Psikolog;
  a) Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı gelişimleri için gerekli önlemleri alır.
  b) Gereken testlerin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
  c) Ruh sağlığı ve çocuk ruh sağlığı konularında kurumda bulunan tüm personele zaman
  zaman bilgiler verir.d) Aile eğitimi çalışmalarının plânlanması ve uygulanmasına aktif olarak katılır.
  e) Yapılan kontrollerde ortaya çıkan veya veli/öğretmen tarafından tespit edilen sorunlar
  ve sorunlu çocuklar ile ilgili özel çalışmalar yapar.
  f) Uzun süreli/sürekli hastalık, kaza, yaralanma, parçalanmış ailelerin çocukları ve
  ebeveynlerinden ayrı yaşama zorunluluğu konularında ilgili yönetici, öğretmen ve diğer
  personeli aydınlatır. Doğru teşhis konulmasını ve tedavisinin yapılmasını sağlar.
  g) Varsa özel eğitim gerektiren çocukların entegre eğitimlerine katılarak yapılan eğitime
  destek verir.
  Aşçı
  Madde 29Anaokulu
  ve uygulama sınıflarında çocukların besinlerini hazırlamak üzere
  en az bir aşçı görevlendirilir. Aşçı, bulunamaması durumunda bu görev, aşçılık kurs belgesi
  bulunan bir hizmetliye yaptırılabilir. Aşçı okul müdürüne, görevli müdür yardımcısına ve nöbetçi
  öğretmene karşı sorumludur.
  Çocukların besinlerini hazırlamakla görevli olan aşçı;
  a) Günlük yemek listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerini nöbetçi
  öğretmenin gözetim ve denetimi altında, sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak hazırlar ve
  pişirir. Yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağıtımını yapar.
  b) Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasını, eksiksiz olarak
  hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini sağlar.
  c) Mutfakta kullanılan kapların temiz bulundurulmasına özen gösterir, mutfağın genel
  temizlik ve çalışma düzenini sağlar.
  d) Okul yönetimince hazırlanan yemekhane talimatnamesinde belirtilen diğer görevleri
  yapar.
  Kaloriferci
  Madde 30Anaokullarında
  ısıtma işlerinde çalıştırılmak üzere bir kalorifercinin
  bulunması esastır.
  Kalorifercinin bulunmadığı durumlarda bu hizmet, kurstan geçirilerek sertifika alan
  hizmetli tarafından yürütülür.
  Kaloriferci;
  a) Kazan dairesini temiz ve düzenli olarak hizmete hazır tutar.
  b) Kaloriferin talimata uygun olarak yakılmasını ve sistemin düzenli olarak çalışmasını
  sağlar.
  c) Kaloriferin yakılmadığı zamanlarda okul yönetimince kendisine verilen işleri yapar.
  d) Kaloriferci, yöneticilere ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.Şoför
  Madde 31Anaokullarında
  görevlendirilen şoför, okula tahsis edilen taşıtın zimmetini
  üzerine alır ve taşıtın kullanılması ile bakımından müdüre karşı sorumludur.
  Teknisyen
  Madde 32Anaokulunun
  imkân ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, makine
  onarımları, su, havagazı, kalorifer tesisatları, marangozluk ve benzeri işlerde görevlendirilmek
  üzere bir teknisyen bulundurulur. Teknisyen kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde okul
  müdürüne karşı sorumludur.
  Hizmetli
  Madde 33Okul
  öncesi eğitim kurumlarında her grup için bir hizmetli bulundurulur.
  Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların hizmetlileri
  tarafından yürütülür.
  Ancak hizmetli atanamaması/görevlendirilememesi durumunda, anaokullarında biri
  bayan olmak üzere en az iki hizmetli, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ise her grup için bir
  hizmetli görevlendirilir.
  Hizmetli;
  a) Okul binası ve okuldaki eşyaların temizliğini, basit bakım ve onarımlarını yapar.
  b) Okula gelengiden
  çeşitli malzeme ile araçgereci
  gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.
  c) Okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı
  dağıtır ve toplar.
  d) Hizmet yerlerinin aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışır.
  e) Bekçinin bulunmadığı durumlarda dönüşümlü olarak gece nöbeti tutar.
  f) Okul bahçesinin ve bahçe araç gerecinin
  temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili
  bahçıvanlık hizmetlerini yapar.
  g) Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri
  yerine getirir.
  Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların
  hizmetlileri tarafından yürütülür.Bekçi
  Madde 34Anaokullarında
  görevli gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği görevini
  yapan hizmetli, nöbet talimatnamesine uygun olarak nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin
  güvenliğini sağlar.
  Bu görevleri yaparken okul müdürüne, ilgili müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene
  karşı sorumludur.
  Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en
  yakın emniyet birimine yazılı olarak bildirilir.
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Malî Hükümler
  Ücret Tespit Komisyonu
  Madde 35(
  Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) “Ücret tespit komisyonu eğitime destek
  sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve
  uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alınacak aylık ücreti tespit
  eder.”
  Ücret Tespit Komisyonu, Okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürünün
  başkanlığında; okul öncesi eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü,
  anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türden birer okul müdürü ve bölüm şefi
  ile anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri arasından seçilecek birer temsilci varsa
  bu işte görevli memur veya döner sermaye saymanı ile velilerin kendi aralarından seçecekleri iki
  temsilciden oluşur.
  Ücret tespit komisyonu, her eğitim yılının sonunda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla
  alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
  Alınacak Ücretin Tespiti
  Madde 36(
  Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) “Okul öncesi eğitim kurumlarında,
  eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile
  kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden
  alınacak aylık ücretin taban/tavanı tespit edilirken; eğitimin tam veya yarım gün/ikili eğitim
  olması, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladığı imkânlar göz önünde bulundurulur.
  Tespit edilecek aylık ücretin tavanı hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve
  geliştirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak şekilde yüksek
  tutulamaz.”
  Ücret tespit komisyonu, belirlenen süre içinde toplanır ve okul yönetimince alınacak
  aylık ücret miktarını tespit eder.
  Komisyon kararı, valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Karar, okul müdürlüklerince
  velilere duyurulur. Belirlenen taban ve tavan ücretler, il millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa
  bildirilir.Ücretin Alınması
  Madde 37(
  Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G) Okul yönetimi, velilerden alınan aylık
  ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, kendileri ile yapılan sözleşmeye göre,
  çocuklarının aylık ücretini her ayın 20 sine kadar banka hesabına yatırarak dekontunu okul
  yönetimine teslim eder. Banka olmayan yerleşim birimlerinde aidatlar, grup öğretmeni
  tarafından velilerden belge karşılığında alınır ve tutanakla okul yönetimine teslim edilir. Okul
  yönetimince o ay içinde bankadaki hesaba yatırılır. Yaz aylarında yapılan eğitimde velilerden o
  yıl için tespit edilen ve alınan aidat miktarı kadar ücret alınır.
  (Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G) “Eylül ve haziran aylarında okulun eğitime açık
  olduğu günlerin ücreti alınır. Yarıyıl tatilinde ise aylık aidat tam olarak tahsil edilir. 15
  gün ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklar ile yangın, doğal afet, salgın hastalık,
  iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve hıfzıssıhha kurulunun gerekli
  görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara verilmesi durumunda,
  önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.”
  Bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türdeki okullarda velilerden alınan ana sınıfı
  aidatları, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda asgarî düzeyde
  tespit edilir ve sadece ana sınıflarının ihtiyaçlarında kullanılır.
  Aylık aidatlar, velilerin istekleri dışında topluca tahsil edilemez. Belirlenen ücretin
  dışında kayıt için velilerden ayrıca ücret alınamaz.
  Velilerden alınan ücret, hiçbir şekilde amacı dışında kullanılamaz.”
  Bütçenin Hazırlanması
  Madde 38Okul
  öncesi eğitim kurumlarında ücret tespit komisyonunca belirlenen ve
  velilerden alınan ücretlerden oluşan gelirin harcamasını gösteren tahmini bütçe, eğitim yılı
  başında hazırlanarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur.
  Bütçe taslağında hizmet alımları dahil, gelir ve giderler ayrıntılı olarak gösterilir. İlgili
  defterler mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz tutulur.
  Okul yönetimi bütçede gösterilen gider kalemleri dışında harcama yapamazlar. Bütçenin
  gider kalemleri arasındaki aktarmalar il/ilçe müdürünün onayı ile yapılır.
  Anaokulu bütçesini gösteren belgenin bir örneği, onay tarihinden itibaren en geç bir hafta
  içinde Bakanlığa gönderilir.
  Satın Alma Komisyonu
  Madde 39(
  Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G) Okul öncesi eğitim kurumlarında
  eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile
  kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için ihtiyaç
  duyulan malzemelerin alımını yapmak üzere ihale yetkilisi, biri başkan olmak üzere,
  ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört
  kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en azbeş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere
  görevlendirir.
  Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda satın alma komisyonuna müdürün
  görevlendireceği bir öğretmen başkanlık eder.
  Okulda yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, 4734 sayılı Kamu
  İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
  Satın alma komisyonu görevlerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı
  Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  hükümlerine göre yürütür.
  Malzeme alımına ihtiyaç duyulduğu zamanlarda satın alma komisyonu eksiksiz
  olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz.
  Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan
  komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
  Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, başkan ve üyelerin adları,
  soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
  Yapılacak her türlü harcamalar, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de
  yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. İlgili
  defterler zamanında ve eksiksiz tutulur.”
  Muayene ve Teslim Alma Komisyonu
  Madde 40Muayene
  ve teslim alma komisyonu, kurumlarda bu Yönetmeliğin 39 uncu
  maddesi hükmünce muayene ve teslim alma işlemlerini yapmak üzere müdür tarafından
  görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre
  için seçilen iki öğretmen ile ilgili memurdan oluşur.
  Öğretmen ve personel sayısı yetersiz olan okullarda bu komisyon, il/ilçe millî eğitim
  müdürlüğü tarafından görevlendirilecek öğretmenlerden oluşturulur.
  Muayene ve teslim alma komisyonu ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanır. Kararlar oy
  çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
  Komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya, araç ve gereci muayene
  ve kontrol ederek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 nci maddesi ile bu madde
  uyarınca çıkarılan Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Mevzuat hükümlerine göre
  kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar.
  Bu komisyon, aynı zamanda Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre her yıl sonunda
  demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya, araç ve gerecin sayım ve denetimi ile ilgili görevleri
  yapar. Muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürünün onayına sunar.Hizmetin Satın Alınması
  Madde 41Bedelleri
  velilerden alınan aylık ücretlerden karşılanmak üzere yemek,
  sağlık, temizlik, zorunlu hâllerde muhasebe ve güvenlik hizmetleri dışarıdan satın alınabilir. Bu
  işlemler, satın alma, muayene ve teslim alma komisyonlarınca yapılır.
  Velilerden alınan aylık ücretlerin harcanmasında ita amirliği görevini müdür, tahakkuk
  memurluğu görevini müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı/öğretmen, muhasebe
  görevini de bu maksatla görevlendirilen personel yürütür. Bu personelin izinli, raporlu veya
  görev mahalli dışında görevli olduğu zamanlarda; söz konusu hizmetler vekâleten
  görevlendirilen personel tarafından yürütülür.
  İta amirliği, tahakkuk memurluğu ve muhasebe memurluğu görevlerinden ikisi, bir kimse
  üzerinde birleşemez. Kurumun her türlü nakit, mal, hak ve alacakları kamu varlığı hükmündedir.
  Okulda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim
  müdürlüğünün teklifi ve valilik/kaymakamlıkça uygun görülecek kişiler, tahakkuk memurluğu
  ve muhasebe memurluğu görevlerini yerine getirirler.
  Okulda çalıştırılan sözleşmeli personelin iş ve işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Bakanlığının ilgili mevzuatına göre yürütülür.
  Hesap Açılacak Banka ve Yetki Kullanımı
  Madde 42Kurumun
  parası bankalardan birinde, kurum adına açılacak tek hesapta
  bulunur. Kurum adına hesap açmaya veya kapatmaya, bu hesaptan para çekmeye, ödeme
  yapmaya veya havale göndermeye; müdür (ita amiri)muhasebe
  memuru veya müdür yardımcısı
  (tahakkuk memuru)muhasebe
  memuru, ikili müşterek imzaları ile yetkilidir. (Değişik:
  20/02/200626086
  s.R.G) “Bu yetkililerin imza sirküleri ita amirince onaylanarak ilgili banka
  şubesine önceden verilir.”
  Ödemeler, genellikle bankadan alacaklı kişi ya da kurum adına düzenlenecek çek, ödeme
  veya gönderme emriyle yapılır. Hiçbir şekilde hamiline yazılı çek düzenlenemez. Ancak, 4734
  Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile belirlenen
  limitin 1/10 una kadar olan ödemeler, personele verilecek iş avansları ile yapılabilir.
  Uygulanacak Muhasebe Sistemi
  Madde 43(
  Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G) “Anaokullarının muhasebe uygula
  malarında 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum
  ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve
  Usullerin hükümleri uygulanır.”
  Her muhasebe kaydının tevsik edici (ispatlayıcı) bir belgeye dayanması ve malî sonuç
  doğuran her işlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi zorunludur.Kefalet
  Madde 44Yürürlükten
  Kaldırılmıştır. (Değişik: 20/02/200626086
  s.R.G)
  Döner Sermayeli Kurumlar
  Madde 453423
  sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim
  Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun kapsamına giren uygulama sınıflarının malî ve
  muhasebe işlemleri döner sermaye mevzuatı hükümlerine göre yürütülür.
  Ancak, ihale ile ilgili işlemlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu
  İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.
  BEŞİNCİ KISIM
  Tutulacak Defter, Dosya ve Formlar
  Defter, Dosya ve Formlar
  Madde 46Okul
  öncesi eğitim kurumlarında, kurumun özelliğine göre Ek8
  de yazılı
  defter, dosya ve formlar kullanılır.
  Bütün defterlerin sayfalarının birleştiği yer okul mühürü ile mühürlenir. Defterlere ilk
  sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfadan oluştuğu belirtilerek
  onaylanır.
  ALTINCI KISIM
  Diğer Hükümler
  Atatürk Köşesi
  Madde 47Anaokullarında
  eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun
  bulunan bir yerde, Atatürk inkılâp ve ilkelerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak
  şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir ve köşe sürekli güncelleştirilir.
  Denetim
  Madde 48Okul
  öncesi eğitim kurumlarının denetimi, 13/8/1999 tarihli ve 23785 sayılı
  Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları
  Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş
  Yönergesi esaslarına göre bu Yönetmelik doğrultusunda yapılır.
  Kılık Kıyafet
  Madde 49Kurumlarda
  görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer
  personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılıkkıyafetlerde,
  25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
  Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik, 7/12/1981 tarihli ve 17537 sayılı Resmî
  Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki
  Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına uyulur.Özel Gün ve Bayramları Kutlama Etkinlikleri
  Madde 50Özel
  gün ve bayramlar, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların
  yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim programlarına uygun olarak sınıf içi etkinlikler ile okul
  merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir.
  Bu etkinlikler, okulda görevli öğretmenlerin birlikte hazırlayacakları program
  çerçevesinde yapılır.
  Okul öncesi çağı çocuklarına yönelik il dışı gezileri, çocukların annebabalarının
  katılımı
  ve valilik onayıyla düzenlenebilir.
  Velilerin Etkinliklere Katılımları
  Madde 51Veliler,
  istekli olmaları durumunda okul yönetiminin hazırlayacağı program
  doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilirler.
  Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantılara, okul yönetimi velilerin katılımlarını sağlar.
  Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile İlgili İş ve İşlemler
  Madde 52Özel
  okul öncesi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması, çalışma saat ve
  süreleri, kayıtkabul,
  öğrenci kontenjanları, devamdevamsızlık,
  okul ücretleri, sınıf mevcutları,
  personelin seçimi, atanması ve benzeri konulardaki işlemler, Özel Öğretim Kurumları
  mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.
  İlk Yardım Dolabıİlk
  Yardım Çantası
  Madde 53Okul
  öncesi eğitim kurumlarında, kaza ve acil durumlarda kullanılmak üzere
  standartlara uygun olarak ilk yardım dolabı ile ilk yardım çantası ve bunlara ait araç ve
  malzeme bulundurulur.
  Dolapta doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ve reçete ile alınan ilâçlar
  bulundurulamaz ve çocuklara kullandırılamaz.
  Bahçe Düzenlemesi
  Madde 54Okul
  öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve uygun bir
  ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak
  düzenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitimin olmadığı zamanlarda yapılır.
  Bu düzenleme yapılırken; trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları, ayrıca
  çocukların fen ve doğa çalışmaları yapabilmeleri için yeterli toprak alan bulundurulmasına özen
  gösterilir.
  Gözlem Gelişim
  Dosyası
  Madde 55Okul
  öncesi eğitim kurumlarında çocukların gelişim, eğitim ve sağlık
  durumları ile ilgili olarak her çocuk için bir gözlemgelişim
  dosyası tutulur.Öğrenci Dosyası
  Madde 56Okul
  öncesi eğitim kurumlarında, her çocuk için tutulan gözlemgelişim
  dosyası bilgileri doğrultusunda bir öğrenci dosyası tutulur. Bu dosya çocuğun kayıt yaptırdığı
  ilköğretim okulu tarafından istenir. Bu istek üzerine dosya ilgili ilköğretim okuluna gönderilir.
  Binanın Kullanılması
  Madde 57Anaokulu
  binaları amacı dışında kullanılamaz. Hangi nedenle olursa olsun,
  projede belirtilen kullanım alanlarında izinsiz değişiklik yapılamaz.
  YEDİNCİ KISIM
  Yürürlük Hükümleri
  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
  Madde 58Bu
  Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 26/2/2002 tarihli ve 24679 sayılı
  Resmî Gazete' de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, ek ve değişikliği ile
  birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
  “EK MADDE 1(
  Değişik: 27/10/200726683
  s.R.G) Personel ve fizikî imkânları
  yeterli olan okul öncesi eğitim kurumlarında, velilerin istemeleri hâlinde çocukların
  eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim saatleri dışındaki zamanlarda faaliyet
  göstermek üzere çocuk kulüpleri kurulabilir. Çocuk kulüplerinin çalışma usul ve esasları
  Yönerge ile belirlenir.”
  Yürürlük
  Madde 59Maliye
  Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik
  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 60Bu
  Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA BAŞVURU FORMU
  ÇOCUĞUN :
  AdıSoyadı:
  Doğum Yer i ve Tar ihi :
  Cinsiyeti :
  Okula Başlama Tarihi :
  Ev Adr esi ve Telefonu :
  Kan Gr ubu :
  Sağlık Kontr oller ini Yapan Hastahane
  veya Doktor un Adı :
  Nüfusa Kayıtlı olduğu Yer :
  En Son İkâmetgâh Adr esi :
  ANNE :
  AdıSoyadı:
  Doğum Tar ihi :
  En Son Mezun Olduğu Okul :
  Mesleği ve Açık İş Adresi :
  Aylık Gelir i :
  Çalışma Saatler i :
  Ev Adr esi ve Telefonu :
  SağÖlü:
  ÖzÜvey:
  BABA :
  AdıSoyadı:
  Doğum Tar ihi :
  En Son Mezun Olduğu Okul :
  Mesleği ve Açık İş Adresi :
  Aylık Gelir i :
  Çalışma Saatler i :
  Ev Adr esi ve Telefonu :
  SağÖlü:
  ÖzÜvey:
  Fotoğraf
  BABA :
  AdıSoyadı:
  Doğum Tar ihi :
  En Son Mezun Olduğu Okul :
  Mesleği ve Açık İş Adresi :
  Aylık Gelir i :
  Çalışma Saatler i :
  Ev Adr esi ve Telefonu :
  Sağ-Ölü:
  Öz-Üvey
  AnneBaba
  ayr ı ise çocuk kiminle yaşıyor ?
  Anne Baba Anneanne Babaanne Diğer
  KARDEŞLER
  ADI DOĞUM TARİHİ ÖZÜVEY
  EĞİTİM DURUMU
  1234AİLEDE
  BİRLİKTE YAŞAYAN DİĞER KİŞİLER
  ADI YAKINLIK DERECESİ YAŞI EĞİTİM DURUMU
  123ÇOCUKLA
  İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
  1Çocuk
  kuruma gelmeden önce çocukla ilgilenen kişi ya da okul öncesi eğitim kurumları (Doğumdan
  itibaren)
  2Çocuğun
  sağlık durumu
  3Çocuğun
  daha önce geçirdiği önemli hastalıklar
  (Daha önce hastahanede yatmış mı?)
  4Sürekli
  kullanmak zorunda olduğu ilâç veya uyguladığı diyet var mı ?
  5Alerjik
  durumu var mı? Varsa belirtiniz:
  Besin :
  İlâç :
  Diğer :
  Müracaat Eden
  Veli veya Vasi
  Adı Soyadı/İmzası
  KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ
  ÇOCUĞUN NÜFUS CÜZDANINA GÖRE DURUMU
  Soyadı
  Adı
  Baba Adı
  FOTOĞRAF
  Ana Adı
  Doğum Yer i ve Tar ihi
  NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYITLI OLDUĞU YER
  İl : Sır a No :
  İlçe : Ver ildiği Yer :
  Mah. veya Köyü : Kayıt No :
  Cilt No : Ver iliş Tarihi :
  Aile Sır a No : Cüzdan No :
  OKULA GİRİŞ DURUMU
  Gir iş Tarihi
  Ailesi Yanından Evet ( ) Hayır ( )
  Diğer Bir Okuldan Evet ( ) Hayır ( )
  Yetiştir me Yur dundan Evet ( ) Hayır ( )
  Diğer Yer den Evet ( ) Hayır ( )
  OKULDAN AYRILIŞ DURUMU
  Ayr ılış Tarihi
  Ayr ılış Nedeni
  Gittiği Yer /Okul
  ACİL DURUMLARDA BAŞVURU FORMU
  ÇOCUĞUN
  Adı :
  Soyadı :
  ACİL DURUMLARDA BAŞVURULABİLECEK ADRES VE TELEFONLAR
  ÇOCUĞUN ANNESİ AÇIKLAMALAR
  Ev Adr esi : .......................................................................
  ...
  Ev Telefonu: ...................................
  İş Adr esi: ..........................................................................
  ...
  İş Telefonu: ......................................
  ÇOCUĞUN BABASI
  Ev Adr esi: .......................................................................
  ...
  Ev Telefonu: ....................................
  İş Adr esi: .........................................................................
  ...
  İş Telefonu: ......................................
  ANNEBABA
  DIŞINDA ARANILACAK ÜÇÜNCÜ ŞAHIS
  Ev Adr esi: .......................................................................
  ...........................................................................................
  ........
  Ev Telefonu: ....................................
  İş Adr esi: .........................................................................
  ...
  İş Telefonu: ......................................
  ÇOCUĞUN OKULA GELİŞ VE DÖNÜŞ DURUMU
  Aile: ................................................................................
  Ser vis: ............................................................................
  Diğer : .............................................................................
  ..........................................................................................
  .......................
  Fotoğraf
  Fotoğraf
  Fotoğraf
  Fotoğraf
  İNCELEME FORMU
  ÇOCUKLA İLE İLGİLİ BİLGİLER :
  Adı –Soyadı :
  Doğum Tar ihi :
  Cinsiyeti :
  Ev Adr esi :
  Bağlı Bulunduğu Muhtar lık :
  Kiminle Birlikte Otur uyor :
  ANNESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER :
  AdıSoyadı
  :
  Öğrenim Dur umu :
  Çalışıyor ise Kur umu :
  Aylık Gelir i :
  Sağ/Ölü :
  Öz/Üvey :
  Boşanmış veya Ayrı Yaşıyor :
  BABASI İLE İLGİLİ BİLGİLER :
  Adı –Soyadı :
  Öğrenim Dur umu :
  Çalışıyor ise Kur umu :
  Aylık Gelir i :
  Şehit :
  Har p Malûlü veya gazi :
  Sağ/Ölü :
  Öz/üvey :
  Boşanmış veya Ayr ı Yaşıyor :
  KARDEŞLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER :
  Kar deş Sayısı :
  Erkek :
  Kız :
  Kar deşler den Çalışan Var mı? :
  Var sa Kur umu ve Aylık Gelir i :
  Kar deşler in Öğr enim Dur umlar ı :
  İKAMET ETTİĞİ KONUT İLE İLGİLİ BİLGİLER :
  Kir acı Ev Sahibi Müstakil Ev Apar tman Dairesi Gece Kondu Oda Sayısı
  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
  NOT: Bu
  sayılanlar dışında veli ile ilgili özel bir dur um var sa belir tiniz.
  Seçici
  komisyon bu for mdaki bilgiler le ilgili yerinde inceleme yapar ak r apor düzenler.
  Sözleşme Ör neği
  İş bu sözleşme,..........................................................................................anaokulu müdürlüğü ile
  ...................................................................arasında aşağıdaki şartlarla imza edilmiştir.
  1.....................................
  il ücret komisyonu tarafından..........................eğitim yılı için belirlenen aylık
  tam gün ücreti ............................................TL, yarım gün ücreti............................................. TL.dir.
  2Veli
  anaokulu ücretini her ayın 20’ sine kadar okula ait banka hesap numarasına yatırıp, dekontunu
  okul yönetimine verir,
  3Bağımsız
  anaokullarında valilikçe belirlenen çalışma takvimine göre ilk
   

Bu Sayfayı Paylaş